Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου «ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλίου» (MIS 5003014).
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Αντικείμενο της Πράξης είναι:
α) Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Β) Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων. Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ 2 «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα της οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 90 ωρών.
Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 LOGISTICS ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΚΥΔΡΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΚΥΔΡΑ

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(1)Σχεδιασμός και παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου Ειδικός σχεδίασης – παραγωγής βιβλίου
(2)Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
(3)Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση και Πώληση με χρήση των Social Media Ειδικός σύγχρονης προώθησης και διακίνησης βιβλίου

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 450€ μικτά (5€ / ώρα κατάρτισης), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων δεξιοτήτων, έχουν εργαζόμενοι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να είναι εργαζόμενοι ή εποχικά εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Η ιδιότητα του εργαζόμενου πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια συμμετοχής στην πράξη
 2. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στα προγράμματα
  i. Σχεδιασμός και παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου
  ii. Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση και Πώληση με εκτεταμένη χρήση των Social Media
 3. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) για συμμετοχή στο πρόγραμμα
  i. Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, σε περίπτωση τίτλου εξωτερικού αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
 4. Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοτικής κατάστασης
 5. Αντίγραφο του «ΕΝΤΥΠΟΥ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» ή άλλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη) από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, κ.α.
 6. Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα – ΕΦΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου)
 7. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: έως Κυριακή 30/06/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, 1ος όροφος ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ., Τηλ. 2310556602 & 2310556603
ΣΚΥΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Τηλ. 23810 82306
KOMOTHNH: Ν. Πλαστήρα - Μ. Μπότσαρη, Τηλ. 25310 27123
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Σε συνεργασία με το SYNERGY ΚΕΚ, Σκρά 28, Τηλ. 23510 77690

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..