Έτος 2022-2023
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174739» - στο πλαίσιο της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» δράση 16913, νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU»

 • Social Media
 • Online Branding και επικοινωνία
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» κωδ. ΟΠΣ 5131912, με Δικαιούχο φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Digital Marketing και On Line Branding

 • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Γραμματέας διοίκησης
 • Παροχή πρώτων βοηθειών - Ασφάλεια στην Εργασία
 • Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 • Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

«Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», κωδ. ΟΠΣ 5047764, με Δικαιούχο Φορέα την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Η.Ε), Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 • Τεχνικές Προώθησης και Πώλησης (Green Marketing)
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ, Εξαγωγών και Μηχανογράφησης» κωδ. ΟΠΣ 5035167, με Δικαιούχο Φορέα την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΒΑΚΩ), Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Εξαγωγικό Εμπόριο και Ενίσχυση Εξωστρέφειας
 • Μηχανογράφηση λειτουργίας κοσμηματοπωλείου και εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής», κωδ. ΟΠΣ: 5035181, με Δικαιούχο φορέα τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 • Κυκλική Οικονομία-Ανακύκλωση Πλαστικών
 • Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες
 • Σύγχρονες Τεχνικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με Δικαιούχο Φορέα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ) με κωδ. ΟΠΣ 5035173 (ΕΟΓ), Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 • Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Εξαγωγικό Εμπόριο και Ενίσχυση της Εξωστρέφειας
 • Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας

Έτος 2021-2022

 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035180 και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εμπορίας, προώθησης και παρασκευής προϊόντων», με Αναθέτουσα Αρχή την Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.), και Ανάδοχο την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  – Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων Λιανικής
  – Τεχνικές Παρασκευής Κρεατοσκευασμάτων και ετοίμων γευμάτων
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5035179 και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης, αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων», με Αναθέτουσα Αρχή την Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ), και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – I.DE.A. ΕΠΕ - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διοικητική Υποστήριξη με Χρήση ΤΠΕ
  – Εργασίες Αποθήκευσης
  – Ασφαλής Οδήγηση και Μεταφορά Εμπορευμάτων
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5035182 και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», με Αναθέτουσα Αρχή τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ξυλείας (ΠΣΞ), και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - I.DE.A. ΕΠΕ», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διαχείριση Έργου (Project management)
  – Εξαγωγικό Εμπόριο και Σύγχρονες Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων
  – Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5035149 και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ, Παροχής και Διαχείρισης Υπηρεσιών», με Αναθέτουσα Αρχή την Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτών Ιδρυμάτων Ελλάδας (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.), και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΚΔΒΜ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας
  – Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας- οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047778 και τίτλο «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας», με Αναθέτουσα Αρχή τoν Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «I.DE.A. ΕΠΕ - ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου
  – Πωλητής - Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς - Εμπορίου
  – Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  – Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
  – Τεχνικός Τήρησης Διαδικασιών βιομηχανικής Παραγωγής
  – Τεχνικός Οργάνωσης της Βιομηχανικής Παραγωγής
  – Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  – Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5035154 και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκετινγκ και ασφάλειας-ποιότητας παραγωγής», με Αναθέτουσα Αρχή τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - I.DE.A. ΕΠΕ», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Τεχνικός Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών
  – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
  – Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034827 και τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», με Αναθέτουσα Αρχή την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΑΠΟΨΗ Α.Ε. - ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ – ΑΚΜΗ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
  – Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  – Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  – Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
  – Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
  – Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  – Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
  – Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003012 και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μονώσεων», με Αναθέτουσα Αρχή τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ), και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «INTEGRATION ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ Α.Ε. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Κε.Δι.Βι.Μ.2», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  – Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
  – Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  – Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος 2019-2020

 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του υποέργου «Ενέργειες Εκπαίδευσης Συμβούλων, Κατάρτισης & Πιστοποίησης ωφελουμένων, Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής & Mentoring», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5010791 και τίτλο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Καινοτομίας Εργαζομένων σε επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και Ανάδοχο την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Εκπόνηση Εισαγωγή και Διαχείριση Επιχειρησιακών Σχεδίων Εξωστρέφειας (4 τμήματα)
  – Εκπόνηση Εισαγωγή και Διαχείριση Επιχειρησιακών Σχεδίων Καινοτομίας (2 τμήματα)
  – Στέλεχος Εισαγωγής και Διαχείρισης των Τεχνολογικών Αλλαγών σε ΜΜΕ
  – Κατάρτιση Συμβούλων – Μεντόρων στην Παροχή Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής – Mentoring Εργαζομένων (2 τμήματα)
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5010964 και τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων & δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Δικαιούχο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και Ανάδοχο την «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
  – Διαχείριση μονάδων εστίασης
  – Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών (4 τμήματα)
  – Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (3 τμήματα)
  –Πωλήσεις λιανικής - επικοινωνία με πελάτες
  – Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
  – Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του υποέργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Ιδιωτικό Τομέα» στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5003014 και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο του Βιβλίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή την Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «INTEGRATION—ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ—ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Σχεδιασμός & παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου
  – Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην προώθηση και πώληση με εκτεταμένη χρήση των social media (5 τμήματα)
  – Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών (10 τμήματα)
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο Ι
  –Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο ΙΙΙ
 • Προγράμματα Κατάρτισης για την απόκτηση Πιστοποίησης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

Έτος 2017-2018

 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β' φάση Α’ κύκλος» στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο ΙΙ
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο Ι (2 τμήματα)
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο ΙΙ (4 τμήματα)
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)» στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο Ι
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο ΙΙ
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο Ι

Δείτε περισσότερα

Έτος 2016

 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Α’ κύκλος» στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο Ι (4 τμήματα)
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο ΙΙ
  – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής ΤΠΕ Επίπεδο ΙΙΙ
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016
  – Τεχνικές επικοινωνίας, συνεργασίας με γονείς & οικογένεια - Συμβουλευτική γονέων και ειδικά θέματα
  – Διαδικτυακό Μάρκετινγκ & Νέες τεχνολογίες στην προβολή, Διαφήμιση Επιχείρησης / Τεχνικές Επικοινωνίας
  – Βασικές Γνώσεις Τούρκικης Γλώσσας
  – Τεχνικές Πωλήσεων & Επικοινωνίας / e- marketing (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, SocialMedia) – (2 τμήματα)

Έτος 2014-2015

 • Προγράμματα Κατάρτισης απασχολούμενων και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο έργο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»- Πρόσκληση Β’ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων
  – Ποιοτική εξυπηρέτηση Εστίαση σε επιχειρήσεις παροχής εστίασης
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2015
  – Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, Internet)
 • Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014, στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, Internet) - (2 τμήματα)
  – Οργάνωση και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  – Τεχνικές πωλήσεων κι επικοινωνίας - Marketing
  – Θέματα μηχανογραφημένης λογιστικής και φοροτεχνικών

Έτος 2013

 • Προγράμματα Κατάρτισης απασχολούμενων και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο έργο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»- Πρόσκληση Β’ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., και στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ανάπτυξη Κώδικα Συμπεριφοράς, Πελατοκεντρικής Φιλοσοφίας και Δεξιοτήτων Πωλήσεων των Ασφαλιστικών Συμβούλων
  – Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πωλήσεων, για απασχολούμενους-αυτοαπασχολούμενους επιχειρήσεων του κλάδου λιανικού εμπορίου εξοπλισμού         πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
  – Σύγχρονα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
  – Σύγχρονα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Ενδυμάτων, Υποδημάτων και Δερμάτινων Ειδών
  – Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας, για απασχολούμενους-αυτοαπασχολούμενους επιχειρήσεων του κλάδου κατασκευής δερμάτινων και γουναρικών
  – Σύγχρονες Μορφές Διοίκησης και Παραγωγής στις Επιχειρήσεις Κατασκευής Δομικών και άλλων Μεταλλικών Προϊόντων
  – Σύγχρονες Τεχνικές Παρασκευής Ποιοτικών και Νέων Προϊόντων Αρτοποιίας με ενσωμάτωση Συστημάτων Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων –   Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών Αρτοποιείων
  – Βελτίωση Παραγωγικών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών Κρεοπωλείων με Ενσωμάτωση Συστημάτων Υγιεινής && Ασφάλειας Τροφίμων και Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών
  – Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης
  – Βελτίωση Παροχής Υπηρεσιών και Προώθηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στα Τουριστικά Καταλύματα
  – Βελτίωση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ανθοπωλείων
  – Οργάνωση και Λειτουργία Κομμωτηρίων-Κουρείων με χρήση ΤΠΕ
  – Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση Οικοδομικών Eργων – Οικολογική Δόμηση & Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  – Κατάρτιση Ηλεκτρολόγων στις νέες τάσεις του επαγγέλματος, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οργάνωση μικρών επιχειρήσεων
  – Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης & Αερισμού με χρήση Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  – Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης & Αερισμούμε χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Γεωθερμία-Ηλιοθερμία) – Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων Πυρόσβεσης

Έτος 2012

 • Προγράμματα Κατάρτισης απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο έργο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»- Πρόσκληση Γ’ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.,και στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Χρήση των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό μέσο στη διδασκαλία & Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Βασικές δεξιότητες
  – Χρήση των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό μέσο στη διδασκαλία & Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Εξειδικευμένες δεξιότητες
  – Marketing και Ανάπτυξη Πωλήσεων
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών τμήματος πώλησης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών
  – Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP & CRM) στις λογιστικές & εμπορικές λειτουργίες της επιχείρησης
  – Βελτίωση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
  Σύγχρονες Τεχνικές και Συστήματα Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής
  – Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών ξενοδοχείου – Οργάνωση και προβολή νέων τουριστικών υπηρεσιών
  – Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου – Βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
  – Διαχείριση έργου – Διοικητική και οικονομική διαχείριση – Οργάνωση και επίβλεψη εργοταξίου τεχνικών έργων
  – Σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων – Ασφάλεια – Ποιότητα – Περιβαλλοντική Διαχείριση
  – Σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες παραγωγής σκυροδέματος και νέων προϊόντων – Ασφάλεια – Ποιότητα – Περιβαλλοντική Διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων & ενέργειας  
  – Ασφαλής χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού – Περιβαλλοντική Διαχείριση
  – Εφαρμογή διαδικασιών & οδηγιών συστήματος υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων με χρήση Η/Υ

Έτος 2011

 • Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο έργο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), και στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Σύγχρονες Τεχνικές Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής
  – Σύγχρονες Τεχνικές Επεξεργασίας και Κατασκευής Προϊόντων Αλουμινίου
  – Βελτίωση & Αναβάθμιση Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών Ασφάλειας
  – Οργάνωση & διαχείριση επιχειρησιακών λειτουργιών & ανθρώπινων πόρων
  – Γενικοί κανόνες υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων – Οδηγοί υγιεινής πρακτικής & Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
  – Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών & Πωλήσεις σε Σούπερ Μάρκετ
  – Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) & Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005)  

Έτος 2009

 • Εξειδικευμένη Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Επιχειρησιακή Αξιοποίηση σημαντικών έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους ΟΤΑ (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, LGAF, GIS, ευρυζωνικά, διαλειτουργικότητα συστημάτων και εφαρμογών, εφαρμογές διαχείρισης «εσωτερικού» και «εξωτερικού» περιεχομένου
  – Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής, εγκατεστημένων στους ΟΤΑ, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών “BusinessIntelligence”
  – Σχεδιασμός και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων στο εσωτερικό και στην περιφέρεια ενός Δήμου (LANs, Ιntranet, Σύzευξις, MunicipalNetworks, Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες, τηλεφωνία και σχετικές εφαρμογές
  – Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων, στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και στην Επιχειρησιακή Αξιοποίηση σημαντικών έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους ΟΤΑ
 • Κατάρτιση σε Προηγμένες Δεξιότητες στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές ΟΤΑ
  – Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών των ΟΤΑ για παροχή on-line Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
  – Εγκατάσταση, Διαχείριση, Τεχνική Υποστήριξη και Χρήση UBUNTU LINUX με έμφαση σε εφαρμογές Διαχείρισης και Διάθεσης  Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) Ανοικτού Κώδικα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
  – Δημιουργία on-line Υπηρεσιών τύπου MASH UP
  – Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Διαχείριση Τοπικών Ασυρμάτων Δικτύων
 • Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας σε Καινοτόμες Πρακτικές και Μεθόδους με τη Χρήση Ψηφιακών εργαλείων, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Χρήση μεθόδων Marketing για βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής Νοσοκομείων (πολίτες επαγγελματίες Υγείας)
  – Project Management
  – Διοίκηση μεγάλων έργων πληροφορικής στην υγεία
  – Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων ως μέσο δραστικής επικοινωνίας
  – Διαχείριση της αλλαγής / πολυπλοκότητας / συνεργασιών και διεργασιών από την εφαρμογή προγραμμάτων ηλεκτρονικήςυγείας
  – Διαχείριση συμβολαίων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής υποστήριξης με εξωτερικούς – ιδιωτικούς παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής (outsourcing – service level management)
  – Διαχείριση Νοσοκομειακών Κλινών – Βελτιστοποίηση Διάθεσης με την χρήση εφαρμογών Πληροφορικής
  – Διαχείριση υποθέσεων ασθενών μέσω τεχνολογιών CRM
  – Εφαρμογή στατιστικών εργαλείων στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και στην κλινική πρακτική
  – Κώδικας πρακτικής. Ρόλοι - πρακτικές - συμπεριφορές στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
  – Ο ρόλος της ηγεσίας στην επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας
  – Υπόδειγμα Διοικητικής & Λειτουργικής Ικανότητας των Νοσοκομείων (Management Υπηρεσιών Υγείας)-Η τεχνολογία ως μέσο διαχείρισης εργασιακού χρόνου στις Υπηρεσίες Υγείας (Time Management)
  – Διοικητικά Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
  – Διοίκηση ποιότητας (οικονομικού περιεχομένου)-κόστος παρακολούθησης και ελέγχου Q με χρήση Η/Υ
  – Εισαγωγή στη Λογιστική των Υπηρεσιών Υγείας και Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
  – Η Αναλυτική Λογιστική μέσω (HIS / ERP) συστημάτων διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων
  – Διοίκηση και διαχείριση εμβολιακής κάλυψης του πληθυσμού
  – Διοίκηση και διαχείριση παραγόντων κινδύνου υγείας στο σχολικό πληθυσμό
  – Κλινική Διαχείριση Προβλημάτων. Λήψη Κλινικών Αποφάσεων με βάση τεκμηριωμένες Ενδείξεις (Evidence-based prac tice)
  – Εκτίμηση επικινδυνότητας στην ανθρώπινη υγεία από τοξικούς - χημικούς παράγοντες με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης
  – Τεκμηριωμένη Ιατρική και Χρήση Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βιβλιοθηκών
  – Χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  – Εκτίμηση και παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποτάμια - λίμνες) με χρήση μοντέλων προσομοίωσης ποιότητας

Έτος 2008

 • Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Χρήση Η/Υ
  – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  – AUTOCAD
 • Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης στο αντικείμενο «Τουριστικό Μάρκεντιγκ» για Εργαζόμενους, Εποχιακά  Άνεργους και Επιχειρηματίες στον Τουρισμό με στόχο την Αναβάθμιση των γνώσεών τους
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης 6.500 Εργαζομένων σε Εξειδικευμένες Δεξιότητες, στο αντικείμενο κατάρτισης:
  – Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης και Πωλήσεων και Η/Υ και Δικτύων

Έτος 2007

 • Προγράμματα Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Κατάρτιση Επιχειρηματιών  και Εργαζομένων σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Εμπορικού Τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Τεχνικές Πώλησης σε Εμπορικές Επιχειρήσεις
  – Εφοδιαστική αλυσίδα- Διαχείριση αποθήκης σε εμπορικές επιχειρήσεις
  – Εφοδιαστική αλυσίδα- Διαχείριση αποθήκης στο εμπόριο τροφίμων
  – Υπηρεσίες του διαδικτύου σε εμπορικές επιχειρήσεις
  – Υπηρεσίες Διαδικτύου σε Επιχειρήσεις Εμπορίας Τροφίμων
  – Υπηρεσίες του διαδικτύου σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων
  – Εφαρμογές Μηχανογράφησης σε Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου
  – Μηχανογράφηση Χονδρικού
  – Εφαρμογές μηχανογράφησης σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου
 • Εκπαίδευση Γυναικών Επιχειρηματιών σε Θέματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικών Αναπλάσεων (ΟΠΑΑ)

Έτος 2006

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έτος 2005

 • Κατάρτιση Εργαζομένων Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
  – Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Μικρές Επιχειρήσεις
  – Χρήση Επιστημονικών Μεθόδων στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
  – Οργάνωσης Γραφείου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών
  – Αυτοματισμός Γραφείου
  – Τυποποίηση και Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων
  – Συσκευασία – Τυποποίηση – Διακίνηση Προϊόντων Πρωτογενούς Παραγωγής