ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το ΚΔΒΜ Τεχνοπολις Εκπαιδευτική Α.Ε παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ανέργους
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε θέματα όπως ο σχεδιασμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η απόκτηση ικανότητας χρήσης τεχνικών εύρεσης εργασίας.
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωσή τους και τη μετεξέλιξη τους σε οργανισμούς μάθησης μέσω της εκπόνησης εταιρικών σχεδίων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού πάντα σε συσχετισμό με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης
 • Διαχείριση έργων και υλοποίηση προγραμμάτων, στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών για φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα
 • Μελέτες και έρευνες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
 • Συντονισμός και διαχείριση ολοκληρωμένων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αποστολή της εταιρείας είναι η παροχή ενός φάσματος ολοκληρωμένων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων, στη βάση της καινοτομίας, της ποιότητας, της πελατοκεντρικής αντίληψης και της κοινωνικής ευθύνης.
Τα χαρακτηριστικά των δραστηριότητων της εταιρείας ορίζονται από τις αξίες της όπως :

 • Πελατοκεντρική αντίληψη και δημιουργία/διατήρηση μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων με τους πελάτες
 • Ενίσχυση της καινοτομίας, ως μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Έμφαση στην ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Διαρκής επένδυση στη γνώση και στην τεχνολογία για μια απρόσκοπτη οργανωσιακή ανάπτυξη
 • Κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντολογική συνείδηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η συνολική λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Βασικοί στόχοι της εταιρείας μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της παρεχόμενης υπηρεσίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την παροχή στους τελικούς αποδέκτες, η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και η διασφάλιση εφαρμογής όλων των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.