Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο στην παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης, που αφορούν:
δημιουργία και ανάπτυξη κατάλληλου διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού (scorm), σε εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης
οργάνωση, παρακολούθηση και διαχειρίση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους.
Ενδεικτικά, προϊόντα και υπηρεσίες τηλεκατάρτισης του ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι:
 
2013
Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που υλοποιήθηκαν με μεθοδολογία κατάρτισης από απόσταση μέσω του διαδικτύου «τηλεκατάρτιση (e-learning), στο πλαίσιο της Δράσης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» - Πρόσκληση Β΄ και αφορούσαν τα κάτωθι αντικείμενα – τηλεκατάρτισης:
1. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης
2. Σύγχρονα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου
3. Σύγχρονα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Ενδυμάτων, Υποδημάτων και Δερμάτινων Ειδών
4. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας
5. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης & Αερισμού με Χρήση Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού τηλεκατάρτισης (10 εκπαιδευτικά πακέτα) στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση της οργανωσιακής και της δια βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Τομεακού Προγράμματος «Leonardo da Vinci - Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας». Τα εκπαιδευτικά πακέτα τηλεκατάρτισης είναι:
1. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
2. Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Επιχειρήσεις B2B
4. Διοίκηση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Μονάδων
5. Βασικές Αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
6. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
7. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση
8. Διαχείριση Έργου
9. Ποιοτικής Εξυπηρέτηση – Εξασφάλιση Ποιότητας
10. Οργάνωση και Λειτουργία Εστιατορικών Μονάδων

2012
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη δικτύου για την υποστήριξη της κινητικότητας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού» - «Μαθησιακή Κοινότητα» (http://www.learningcommunity-project.eu/) του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία - Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.  
Στο πλαίσιο της δράσης, η Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Α.Ε ανέπτυξε, εγκατέστησε και παραμετροποίησε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης - ασύγχρονης τηλεκατάρτισης η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της εκπαίδευσης (Learning Management System - LMS) σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω WEB Browser (http://www.learningcom.eu).
Επίσης, αναπτύχθηκε πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας στα ακόλουθα αντικείμενα – θεματικές ενότητες:
1. Βασικές αρχές Οργάνωσης & Λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων
2. Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις
3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
4. Βασικές Αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
5. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωση επιχειρήσεων
6. Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Επιχειρήσεων
7. Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων
8. Πωλήσεις B2B
9. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Επιχειρήσεις B2B
10. Πρόβλεψη ζήτησης & προγραμματισμός δυναμικότητας στη Διοίκηση Παραγωγής   
11. Διαχείριση αποθεμάτων
12. Οργανωσιακή Αλλαγή στην επιχείρηση

2011
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού και Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Job Rotation e-service enhancing life long learning for the Agriculture Sector – AGROTATE» (www.agrotate.net) του Τομεακού Προγράμματος «Leonardo da Vinci - Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας».
Στο πλαίσιο του έργου η Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Α.Ε. σε συνεργασία με την OMEGA TECHNOLOGY ανέπτυξαν μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (http://training.agrotate.net/) στην οποία εκπαιδευόμενοι άνεργοι και εργαζόμενοι του αγροτικού τομέα της Ισπανίας και της Τσεχίας εκπαιδεύτηκαν εξ΄αποστάσεως σε θεματικά αντικείμενα του αγροτικού τομέα.  
Αναπτύχθηκε επίσης, εκπαιδευτικό υλικό, προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, στα ακόλουθα αντικείμενα – θεματικές ενότητες:
1. Εμπόριο & δίκτυα διανομής αγροτικών προϊόντων
2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής
3. Θέματα Διοίκησης αγροτικών επιχ/σεων
4. Προγραμματισμός αγροτικής παραγωγής
5. Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
6. Βασικά θέματα αγροτικού τομέα
7. Βιολογική γεωργία
8. Πιστοποίηση – Σήμανση βιολογικών προϊόντων
9. Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων
10. Συσκευασία αγροτικών προϊόντων
11. Αγροτική Πολιτική
12. Αρχές και εφαρμογές γεωργικής  λογιστικής
13. Θέματα οικονομικής ανάλυσης παραγωγής αγροτικών προϊόντων
14. Προστασία φυσικών πόρων– Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
15. Υγιεινή και ασφάλεια αγροδιατροφικών προϊόντων

2009
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (blended μορφής) και ψηφιακών υπηρεσιών οργάνωσης, συντονισμού και υποστήριξης εκπαιδευτικών ενεργειών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-leannig), για εργαζόμενους σε οργανισμούς και φορείς δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και φορέα ανάθεσης την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

2008
Εκπόνηση 30 εκπαιδευτικών εργαλείων αυτό- εκπαίδευσης CBT (Computer Based Training) σε διάφορες ειδικότητες, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL II Μέτρο 3.1 – ΑΣ «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ» «Πρότυπες περιοχές και συστήματα προώθησης της δια βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές». Τα εργαλεία αυτά αποτέλεσαν εκπαιδευτικό υλικό εξ’ αποστάσεως κατάρτισης, εργαζομένων και ανέργων ωφελούμενων άλλων δράσεων του έργου της ΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ.
Τα αντικείμενα των εργαλείων αυτοεκπαίδευσης CBT αφορούσαν τους κλάδους Μεταποίησης, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Εμπορικών Επιχειρήσεων.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..