Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος είναι τα εξής:

I. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
II. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
III. Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου / Λυκείου, ΙΕΚ τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
IV. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
V. Ατομικό σχέδιο δράσης *

* αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.
- σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
VI. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 προς τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

(α) δεν έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα,
(β) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης,
(γ) δεν έχει επιλεγεί ως ωφελούμενος σε άλλη δράση κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών
(δ) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή,
(ε) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.
VII. Επιστολή κινήτρου συμμετοχής του ωφελούμενου στη Δράση (motivation letter)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..