Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047778. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Α.Ε. είναι μέλος της ένωσης εταιριών « I.DE.A. ΕΠΕ – ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», ανάδοχο του έργου.
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, 3.500 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων των επιλέξιμων Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξης μέσω 15 ατομικών συνεδριών
 • Κατάρτιση 150 ωρών για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες.
 • Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

 1. Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου
 2. Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς – Εμπορίου
 3. Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 4. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 5. Τεχνικός τήρησης διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής
 6. Τεχνικός οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής
 7. Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 8. Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης (face to face) διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής», έχουν εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που κατοικούν στις επιλέξιμες Περιφέρειες του έργου, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:
Να είναι εργαζόμενοι:

 1. Κάτοικοι των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου
 2. Είτε πλήρους απασχόλησης
 3. Είτε εποχικά εργαζόμενοι
 4. Είτε μερικής απασχόλησης

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα. μικτά) με ανώτερο ποσό 750€

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ των ενδιαφερομένων γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://sbe121.gr/
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει Δευτέρα, 12/07/2021 και λήγει την Τετάρτη, 22/09/2021 και ώρα 23:59.

espa 2014 2020