Το ΚΔΒΜ2 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για 1150 περίπου εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες επιχειρήσεων, στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων, όπως «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», ΛΑΕΚ 1-25 “Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις» καθώς και στο πλαίσιο κοινοτικών πρωτοβουλιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  (EQUAL II, LEONARDO DA VINCI, E-ten).
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύτηκαν, βελτίωσαν τα επαγγελματικά τους προσόντα, απέκτησαν σύγχρονες δεξιότητες σε συνάφεια με τις ανάγκες προσαρμογής & αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων απασχόλησής τους. Αναβάθμισαν έτσι  την επαγγελματική τους κατάσταση και διατήρησαν τις θέσεις εργασίας τους.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

To ΚΔΒΜ2 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς εργαζόμενους, πρώην εργαζόμενους & υποαπασχολούμενους:

 • Διαρκή και έγκυρη ενημέρωση, πληροφόρηση για νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
 • Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, προσδιορισμό ζητούμενων επαγγελματικών και οριζόντιων  δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των προσόντων τους
 • Υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου για την επιλογή κατάλληλου προγράμματος – κατεύθυνσης επαγγελματικής κατάρτισης , με βάση τις ανάγκες και το επαγγελματικό προφίλ του
 • Υλοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης , σε αντικείμενα και ειδικότητες υψηλής ζήτησης
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στους τομείς των πωλήσεων, μάρκετινγκ, οικονομίας-διοίκησης, αποθήκης-μεταφορών (logistics), τουρισμού, πληροφορικής, περιβάλλοντος.
Δείτε ενδεικτικά Αντικείμενα Κατάρτισης, Πιστοποιήσεις, που υλοποιούνται από ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε θέματα αναβάθμισης ανθρώπινου δυναμικού

 • Επανασύνδεση πρώην εργαζομένων, υποαπασχολούμενων, με την αγορά εργασίας και την ανεύρεση εργασίας στην επαγγελματική ειδίκευση που έχουν ή
 • Επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής τους πορείας σύμφωνα με τις ανάγκες τους και συνθήκες της αγοράς εργασίας
 • Βελτίωση της επαγγελματικής διαδρομής εργαζόμενων είτε στην τρέχουσα επαγγελματική τους ειδίκευση είτε σε νέα επαγγελματική κατεύθυνση μέσω αναπροσανατολισμού και καθοδήγησης σε θέματα καριέρας και επαγγελματικών επιλογών
  Περισσότερες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζόμενων, πρώην εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων…..
 • Διερεύνηση και καθορισμός του επαγγέλματος που ανταποκρίνεται στο προφίλ και στις επιθυμίες του επωφελούμενου σε συνδυασμό με τις δεξιότητες-ικανότητες που διαθέτει
 • Υποστήριξη εργαζομένων και απολυμένων, ανέργων με απαξιωμένα ή χαμηλά προσόντα για αλλαγή προσανατολισμού και αύξηση των τυπικών προσόντων τους
 • Διερεύνηση ατομικού προφίλ, ορισμός της βέλτιστης επαγγελματικής διαδρομής, προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων αναβάθμισης  
 • Ανάλυση των δεξιοτήτων και γνώσεων κάθε ατόμου και διασταύρωση αυτών με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επιθυμητή θέση εργασίας
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των προσωπικών στόχων, ιεράρχηση των αναγκών, και εντοπισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι απολυμένοι άνεργοι
 • Επαγγελματικός  επαναπροσανατολισμός  απολυμένων ανέργων μετά από χρόνια απουσία από την αγορά εργασίας
 • Επαναπροσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα άτομα που έχουν ήδη κάνει μία πρώτη επαγγελματική επιλογή
 • Νομική στήριξη / πληροφόρηση για θέματα εργατικής νομοθεσίας, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου   
 • Βελτίωση δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων
 • Ενίσχυση ικανότητας προσδιορισμού εναλλακτικών εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών λύσεων
 • Εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας (διαδίκτυο, social media – κοινωνική δικτύωση κλπ)
 • Καθορισμός ρεαλιστικών στόχων ως προς την αναζήτηση και επιλογή εργασίας
 • Καθορισμός προτεινόμενης επαγγελματικής κατεύθυνσης – ειδικότητας με βάση:
       - το επαγγελματικό προφίλ και την εργασιακή εμπειρία του εργαζομένου – απολυμένου ανέργου
       - πιθανό επαναπροσανατολισμό ωφελούμενου σε διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση με βάση τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής διαδικασίας
       - τις ανάγκες και αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και της τοπικής αγοράς εργασίας και επιχειρήσεων
       - τις επιθυμίες και προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους του ατόμου

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ …

 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αντιμετώπιση προβλημάτων, εμποδίων στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας  
 • Αντιμετώπιση θεμάτων  που σχετίζονται με την ανεργία,  απώλεια εργασίας και/ή αλλαγή σταδιοδρομίας, διαχείρισης εργασιακού στρες
 • Αντιμετώπιση άγχους και ανησυχιών λόγω οικονομικών προβλημάτων,
 • Προσαρμογή σε νέο εργασιακό περιβάλλον, σπουδές, οικογενειακές/προσωπικές δυσκολίες
 • Αυτό-βελτίωση και θωράκιση του ατόμου μέσα από την ενίσχυση και ανάπτυξη της αυτοαντίληψης
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

To ΚΔΒΜ2 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως:

 • Πληροφόρηση, ενημέρωση για:
  -    τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων
  -    τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις απολαβές, τις προοπτικές σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους
  -    τα ανεχόμενα επαγγέλματα με θετικές προοπτικές απασχόλησης και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες ανά κλάδο δραστηριότητας
  -    τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και επαγγελματικές ειδικότητες όλων των κλάδων
 • Υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας (αξιοποίηση διαδικτύου και ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ)
 • Βοήθεια στην επιλογή των πιο κατάλληλων θέσεων εργασίας με βάση τις απαιτήσεις της αγγελίας και τα προσόντα του κάθε ατόμου
 • Υποστήριξη στη σύνταξη / επικαιροποίηση/προσαρμογή βιογραφικού σημειώματος / προετοιμασία για τη συνέντευξη με τον εργοδότη
 • Υποστήριξη στη μετάφραση βιογραφικών και εγγράφων για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα απασχόλησης / θέσεις εργασίας
 • Διαμεσολάβηση με επιχειρήσεις και ενημέρωσή τους για προγράμματα επιδότησης απασχόλησης και διαθέσιμους υποψηφίους
 • Υποστήριξη στην προσέγγιση επιχειρήσεων για τη διερεύνηση πιθανών ευκαιριών απασχόλησης και στην υποβολή αυθόρμητων αιτήσεων εργασίας
 • Υποστήριξη σε follow up διαδικασία (ενημέρωση για αξιολόγηση αίτησης, λήψη πληροφοριών σχετικά με τη θέση)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Υπηρεσίες υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης ή/και τοποθέτησης σε εργασία, για την:

 • Επίλυση πιθανών προσωπικών συγκρούσεων στην εργασία
 • Ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο εργασιακό περιβάλλον
 • Ενδυνάμωση και υποστήριξη της ενσωμάτωσης τους στην επιχειρησιακή λειτουργία
 • Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και διαδικαστικών / διαχειριστικών θεμάτων με την επιχείρηση και άλλους φορείς  (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κλπ)   
 • Αναγνώριση των λαθών και την επιβράβευση των θετικών στοιχείων στα πλαίσια άσκησης των εργασιακών καθηκόντων
 • Αξιολόγηση και συζήτηση της μέχρι στιγμής πορείας του ατόμου στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάστασης και εξέλιξής του

sprinter

fokas

Δείτε αναλυτικά τις Υπηρεσίες της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προς:

 • Εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας
 • Εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους ή/και να αλλάξουν θέση εργασίας
 • Πρόσφατα απολυμένους που επιθυμούν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στην προηγούμενη ή σε νέα επαγγελματική κατεύθυνση

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει στις πιστοποιημένες αίθουσες μας:

 • Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 2310 556602 &
 • Βασ. Γεωργίου 7,  κοντά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 830005