Ανακοινώθηκαν, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2014, οι πίνακες, ανά ειδικότητα, των 1.200 επιλεχθέντων- ωφελουμένων που δικαιούνται την επιταγή εισόδου της δράσης «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»
Μπορείτε να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων, για όλες τις ειδικότητες (ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας, ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων και ΤΕ Μαιευτικής) εδώ.
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι ωφελούμενοι (επιλεχθέντες) θα πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου με τον πάροχο κατάρτισης.
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει :

  1. Την Αίτηση Συμμετοχής του.
  2. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω.
  • Τίτλος σπουδών.
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
  • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012) ή αντίστοιχα και την φορολογική δήλωση σε περίπτωση που ήταν προστατευόμενο μέλος.


VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ

 

Voucher Υγείας