Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.) ως Δικαιούχος Φορέας, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής» (Κωδ. ΟΠΣ: 5035154) στο πλαίσιο του Ε.Π ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).
Η Πράξη ανατέθηκε και υλοποιείται από την ένωση εταιρειών «Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Α.E. –I.DE.A. ΕΠΕ»

seo2

Αντικείμενο της Πράξης είναι:
α) H παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 1.210 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι:

  1. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  2. Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών.
  3. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

Τα Προγράμματα Κατάρτισης έχουν διάρκεια 86 ώρες θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης , που προϋποθέτει τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων σε ηλεκτρονική αίθουσα τις συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες διεξάγεται το μάθημα. Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο μάθημα πρέπει να είναι εκτός ωραρίου εργασίας.
β) Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Το σύνολο των καταρτισθέντων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ISO /IEC 17024.
Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:

  1. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  2. Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων & Ποτών
  3. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

Οι ενέργειες Πιστοποίησης θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν εγκριθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Ωφελούμενοι

Μετά από τη δημοσίευση πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ωφελούμενους που έγινε τον Ιούνιο 2021 και την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, η εταιρική σχέση που ανέλαβε το έργο σε συνεργασία με τον ΣΕΟ προχωρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την οριστικοποίηση της σειράς κατάταξης των υποψήφιων ωφελούμενων.

Έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης (εξέταση ή και επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας κατά την πρώτη εξέταση).

espa 2014 2020