Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξης

Προθεσμία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων : 27/11/2020 έως και 14/12/2020 (ώρα 24:00)
* Η Β΄ Πρόσκληση αφορά στην κάλυψη διαθέσιμων κενών θέσεων ωφελούμενων, της περιοχής παρέμβασης της Πράξης.

 

sebeΟ Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Θεσσαλονίκης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033700. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προετοιμασία 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.
Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν στα θεματικά πεδία της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) που περιλαμβάνει:

 • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
 • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
 • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Οι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες η υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως της RIS3, (Αγροδιατροφή, Δοµικά υλικά, Κωστοϋφαντουργία, Τουρισµός, αλλά και στις υπηρεσίες) για την ΠΚΜ, αφού οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά.

Προθεσμία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Παρασκευή 27/11/2020 και λήγει τη Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 24:00.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής παραλαβής από τον ΣΕΒΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει την Τρίτη 15/12/2020 και λήγει τη Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 14:00.

Τι αφορά η δράση

To έργο περιλαμβάνει:

 1. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω 5 ατομικών συνεδριών για κάθε ωφελούμενο
 2. Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 410 ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου
 3. Εξειδικευμένη συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σύνολο Ωρών Κατάρτισης Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης Case Study
Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου 410 300  110
 Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων 410 300 110
Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου - Εξωστρέφειας 410 300 110
Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου 410 300 110
Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικής Υποστήριξης Εξαγωγών 410 300 110
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.
Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί, έχουν άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των περιοχών παρέμβασης.
 • Nα διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη όσο και κατά την έναρξη του Προγράμματος.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη κατάρτιση, τις συνεδρίες Συμβουλευτικής των Ενέργειων 1 και 3 και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Πληροφορίες και Υποβολή Αιτήσεων

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία για το πρόγραμμα και τις δράσεις του, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, 1ος όροφος, Τηλ. 2310556602 & 2310556603
Ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://exporthes.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..