Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off)
Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους. Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης - μοριοδότησης θα πρέπει να:

  1. Είναι άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας.
  2. Έχει εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση) κάτω του ορίου της φτώχειας. Ως όριο της φτώχειας, προσδιορίζεται βάσει της «Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Κίνδυνος Φτώχειας», ΕΛΣΤΑΤ Ιούνιος 2018, για το έτος 2017, στα 4.560,00 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά :
    ♦ 50% για τον/την σύζυγο
    ♦ 50% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από 14 έως και 24 ετών.
    ♦ 30% για κάθε τέκνο κάτω των 13 ετών.

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής
Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επιλογής, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο
Κ1: Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα 60%
Κ2: Συνολικό Διάστημα Συνεχόμενης Ανεργίας   35%
Κ3: Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης   5%
 Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 1      

Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
(φορολ. Έτος 2017)
(Μέγιστος βαθμός: 35 μόρια)*

*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

Αφορά το συνολικό δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους 2017 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

    
Βαθμός Χ = Εισόδημα
4.560* (Α1+Α2+Α3+Α4)
    

Όπου:
Εισόδημα: Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα Α1: Υπολογίζεται το πρώτο μέλος του νοικοκυριού και λαμβάνει τη τιμή 1,00
Α2: Παίρνει τη τιμή 0,50, στη περίπτωση συζύγου
Α3: Παίρνει τη τιμή 0,50 πολλαπλασιασμένη με το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων του νοικοκυριού ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 14 και μικρότερης ή ίσης των 24 ετών
Α4: Παίρνει τη τιμή 0,30 πολλαπλασιασμένη με το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων του νοικοκυριού ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 13 ετών

 0,85 ≤ Χ ≤ 1 : 24,5
 0,60 ≤ Χ < 0,85 : 28
 0,40 ≤ Χ <0,60 : 29,75
 0,20 ≤ Χ<0,40 : 31,5
 0 ≤ Χ<0,20 : 35
 2  Διάρκεια συνεχόμενης μακροχρόνιας ανεργίας
(Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια)
Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας λογίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
 Συνεχόμενη Ανεργία  1 Μόριο ανά πλήρη μήνα
  Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια)
 Μέχρι 40 ετών  5
 Από 41 ετών και άνω  10
  Συνολική Βαθμολογία   Κριτήριο Επιλογής 1) * 60% + (Κριτήριο Επιλογής 2) *35% +
(Κριτήριο Επιλογής 3) *5%

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 65 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, θα ληφθεί υπόψη η προτεραιότητα στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

2019

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..