Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off)

Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους. Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης - μοριοδότησης θα πρέπει να:

  1. Να είναι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Να μην έχει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  3. Να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης, και,
  4. Να έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  5. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής

Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επιλογής, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακα.

A/A Κριτήριο Επιλογής Βαθμολογία (μόρια)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μηδέν (0)
Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δέκα Πέντε (15)
Απόφοιτος Μετα-τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριάντα (30)
2 ΑΝΕΡΓΙΑ  
Έως έντεκα (11) μήνες συνεχούς ανεργίας Μηδέν (0)
Δώδεκα (12) μήνες συνεχούς ανεργίας Δώδεκα (12)
Άνω των δώδεκα (12) μηνών συνεχούς ανεργίας

12+1 μόριο ανά μήνα πλέον των 12 μηνών,

έως το μέγιστο των 30 μορίων

3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
Ατομικό από €0 έως €3.500,00 ή οικογενειακό από €0 έως €7.000,00 Τριάντα (30)
Ατομικό από €3.500,01 έως €5.000,00 ή οικογενειακό από €7.000,01 έως €10.000,00 Είκοσι (20)
Ατομικό από €5.000,01 έως €8.000,00 ή οικογενειακό από €10.000,01 έως €16.000,00 Δέκα (10)
Ατομικό από €8.000,01 έως €12.000,00 ή οικογενειακό από €16.000,01 έως €26.000,00 Πέντε (5)
Ατομικό άνω των €12.000,01 ή οικογενειακό άνω των €26.000,01 Μηδέν (0)
4 ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ Ή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ  
Κάτοχος Πιστοποίησης Είκοσι (20)
5 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Κάτοχος αντίστοιχης βεβαίωσης Δέκα (10)
6 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών Τριάντα (30)
Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των πέντε (5) ετών Μηδέν (0)
  ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Μόρια) Εκατόν Πενήντα (150)

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 150 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, θα ληφθεί υπόψη η προτεραιότητα στους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει νωρίτερα αίτηση.

sbbe2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..