anoikto

eyde bek2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΩ: https://katartisi151.eydevek.gr

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131912, η οποία έχει ενταχθεί με την αρ. πρωτ. 5388-11/10/2021 (ΑΔΑ 9ΗΒ846ΜΤΛΡ-8ΤΚ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι 16.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες
Το έργο περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (5 ατομικές συνεδρίες)
 • Θεωρητική Κατάρτιση (120 ώρες)
 • Πιστοποίηση

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι από 18 ετών και άνω
 • Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και οι φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο «Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)) και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/category/dioikitiki-anasygkrotisi/mitroo-dimosion-ypiresion/ , όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
 • αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 • Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)
 • Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
 • Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
 • Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
 • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
 • Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 • Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
 • Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 • Digital Marketing και On Line Branding
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO
 • Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
 • Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία
 • Γραμματέας διοίκησης
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
 • Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM
 • Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου
 • Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

Εκπαιδευτικό επίδομα:
Για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος [6,00 € μικτά/ώρα παρακολούθησης - συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων] με απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του την συμμετοχή του εργαζόμενου/καταρτιζόμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του συνδέονται με τη συμμετοχή αλλά και με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον καταρτιζόμενο θα γίνει ως εξής:
Με την αποδεδειγμένη επιτυχή ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης, o καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό 70% του ανωτέρω προσδιοριζόμενου ύψους εκπαιδευτικού επιδόματος, ενώ με την αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής, ο καταρτιζόμενος δικαιούται να λάβει και το υπόλοιπο ποσοστό εκπαιδευτικού επιδόματος.

Στάδιο Α – ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, του προγράμματος κατάρτισης και της συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης 70% του Επιδόματος δηλαδή έως 504 €
Στάδιο Β - αποδεδειγμένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης και την λήψη αυτής 30% του επιδόματος δηλαδή έως 216 €
Δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας).
 3. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται • Α.Φ.Μ. • Α.Μ.Κ.Α • ΑΜΑ.
 4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα.
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ως αποδεικτικό της ηλικίας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ, στην οποία να δηλώνει:
  i. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............», ή εποχικά εργαζόμενος/η,
  iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.
  iv. το ΑΜΚΑ μου είναι …………………… και το ΑΦΜ μου είναι ……….

Ειδικά για τους Εποχικά Εργαζόμενους απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
Υποβολή αίτησης:
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα
https://katartisi151.eydevek.gr/

τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων

eyde bek