apkoesee

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Ε.Σ.Ε.Ε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης « Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες.
Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (210 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 40 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα).
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 09/09/2021 από το site του έργου.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από την Ε.Σ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα του έργου.
Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια
Επισημαίνεται ότι ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψηφίων για την ένταξη τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης τους (ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτηση του ή οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

 1. Συμβουλευτική: Περιλαμβάνονται 6 εξατομικευμένες συνεδρίες Συμβουλευτικής υποστήριξης
 2. Ενέργειες Κατάρτισης: Περιλαμβάνονται στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών (210 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής)
 3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.

  Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια
  Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:
  I. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  II. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
  III. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
  IV. να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980, και
  V. να έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 ευρώ

Εκπαιδευτικό επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 1.250 € (250 ώρες κατάρτισης * 5,00€ = 1.250,00€).

Μέθοδος εκπαίδευσης
Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας
 • Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 • Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα 
Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.
Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2.  Αντίγραφα οποιανδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  ♦ Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
  ♦ Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
  ♦ Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει)
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 4. Βεβαίωση Ανεργίας (η οποία θα εκδοθεί από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών κωδικών)
 5. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε) στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
  • Δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
  • Ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 6. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του Φορολογικού έτους 2020
 7. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ : 24670 29895

ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 25310 27123

esee4

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..