Έτος 2022-2023
«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5076666, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στα πλαίσια της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 • Διαχείριση και ασφάλεια ποιότητας τροφίμων
 • Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών, τεχνολογίας και λογισμικών
 • Κτηνιατρικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις τροφίμων
 • Κυκλική Οικονομία και πρωτογενής τομέας. Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης
 • Περιβαλλοντική διαχείριση-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
 • Τεχνολογία και εργαλεία γεωργίας ακριβείας
 • Φυσικές καταστροφές. Πρόληψη, Διαχείριση, Αποκατάσταση - Χρήση Νέων Τεχνολογιών

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» - δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

 • Online Branding και Επικοινωνία
 • Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
 • Κυκλική Οικονομία

«Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5154997, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΕΣΕΕ)

 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδ. ΟΠΣ 5179822 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)

 • Διασφάλιση Ποιότητας στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας
  «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς», με κωδικό ΟΠΣ 5179781,Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

«Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5030562, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΠΔΕ.

«Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631 με Δικαιούχο Φορέα το Επιμελητήριο Κοζάνης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

«Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας», με κωδικό ΟΠΣ 5030687 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)

 • Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας
 • Εξαγωγικό εμπόριο & ενίσχυση εξωστρέφειας
 • Διασφάλιση Ποιότητας στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας», κωδικό MIS 5073390, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Έτος 2021-2022

 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5033733 και τίτλο «Δράσεις επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΑ.Ε. –ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Στέλεχος Διοίκησης
  – Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
  – Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  – Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  – Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών
  – Στέλεχος Επισιτιστικού Τομέα
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συμβουλευτική Κατάρτιση Πιστοποίηση», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5033700 και τίτλο «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - IDEA ΕΠΕ», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Πωλητής - Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου
  – Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων
  – Στέλεχος Διεθνούς εμπορίου – Εξωστρέφειας
  – Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
  – Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικής Υποστήριξης Εξαγωγών

Έτος 2019-2020

 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Ενέργειες εξατομικευμένης συμβουλευτικής & mentoring, κατάρτισης & πιστοποίησης, προώθησης στην απασχόληση και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας», στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5010656 και τίτλο «Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-SYNERGY», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Πωλητής Λιανικής (5 τμήματα)
  – Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
  – Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (2 τμήματα)
  – Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης (4 τμήματα)
 • Προγράμματα Κατάρτισης ωφελουμένων στο πλαίσιο του Υποέργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση Οριζοντίων & Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων & Δεξιοτήτων, Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» στην Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5011446 και τίτλο «Συμβουλευτική και Κατάρτιση Ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με Αναθέτουσα Αρχή τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και Ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών «E.DIS.I.NET A.E. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ – MASTER A.E.», στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
  – Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου
  – Υπάλληλος τουριστικού γραφείου Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Έτος 2017-2018

 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διαχείριση Αποθήκης ( 4 τμήματα)
  – Διαχείριση και Εμπορία Βιολογικών Προϊόντων
  – Εξωτερικός Πωλητής (2 τμήματα)
  – Επαγγελματίας Καθαριστής/-στρια (4 τμήματα)
  – Πωλητής Λιανικής (21 τμήματα)
  – Σχεδιασμός Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
  – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου (2 τμήματα)
  – Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου (3 τμήματα)
 • Προγράμματα Κατάρτισης της πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics», η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ).
  – Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης (9 τμήματα)
  – Υπάλληλος γραφείου - Logistics (15 τμήματα)

Δείτε περισσότερα

Έτος 2016

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης (trainingvoucher) των πρώην εργαζόμενων της Nutriart. Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
  – Τεχνικός Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής
 • Πρόγραμμα ενίσχυσης πρώην εργαζομένων της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E. & άνεργων νέων 15-29 ετών (NEET’s). Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
  – Εκμάθηση Βασικών και Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων Η/Υ (ΤΠΕ)
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου, Μπαρ, Συνεδρίων) - (3 τμήματα)
  – Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών (5 τμήματα)
  – Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / Κρατήσεων

Έτος 2014-2015

 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και λειτουργία αποθήκης (5 τμήματα)
  – Διοικητική & γραμματειακή στήριξη επιχειρήσεων (2 τμήματα)
  – Διοικητική στήριξη και εξυπηρέτηση πελατών μονάδων υγείας διαγνωστικών κέντρων, ιατρείων και κέντρο αποκατάσταση
  – Διοικητική στήριξη υποδοχή & ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών (4 τμήματα)
  – Διοικητική στήριξη υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών επιχειρήσεων (3 τμήματα)
  – Διοικητική στήριξη υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών κέντρων αισθητικής κομμωτηρίων και παροχής υπηρεσιών περιποίησης
  – Οργάνωση & λειτουργία επιχειρήσεων (2 τμήματα)
  – Οργάνωση & λειτουργία επιχειρήσεων, εξυπηρέτηση πελατών (13 τμήματα)
  – Παροχή υπηρεσιών διαπαιδαγώγησης, δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας βρεφών και νηπίων
  – Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών & λειτουργία επιχειρήσεων επισιτισμού & πώλησης τροφίμων
  – Προσωπικό διοικητικής και γραμματειακής στήριξης επιχειρήσεων
  – Προσωπικό πωλήσεων
  – Πωλήσεις, επικοινωνία & εξυπηρέτηση πελατών
  – Σύμβουλοι συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος
  – Σχεδιασμός κατασκευή και διαχείριση τεχνικών έργων
  – Τεχνικές λειτουργικής υποστήριξης η/υ και δικτυών
  – Τεχνίτες συντηρητές διαφόρων ειδικοτήτων
 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και λειτουργία αποθήκης (3 τμήματα)
  – Διοικητική στήριξη και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
  – Διοικητική στήριξη και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας πρόνοιας φροντίδας
  – Διοικητική στήριξη υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (2 τμήματα)
  – Διοικητική στήριξη, υποδοχή, επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
  – Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Διοικητικές, Λογιστικές, Διαχειριστικές & Εμπορικές Λειτουργίες Επιχειρήσεων
  – Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Διοικητικές Διαχειριστικές και Marketing Υπηρεσίες (2 τμήματα)
  – Οργάνωση λειτουργία επιχειρήσεων και εξυπηρέτηση πελατών (6 τμήματα)
  – Παροχή υπηρεσιών διοικητικής στήριξης επιχειρήσεων, υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών
  – Στέλεχος διοικητικής & γραμματειακής στήριξης επιχειρήσεων
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» η οποία εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
  – Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου, Μπάρ, Συνεδρίων)
  – Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης της δράσης «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
  – Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διοικητική Υποστήριξη, Υποδοχή και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Υγείας, Ιατροφαρμακευτικών Υπηρεσιών, Φροντίδας, Ευεξίας κα)
  – Σύγχρονες Τεχνικές Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων
  – Σύγχρονες Τεχνικές Οργάνωσης Λειτουργίας και Διοικητικής Στήριξης Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων – Τεχνικών Συμβούλων Τεχνολογικών Εφαρμογών)
  – Σύγχρονες Τεχνικές Οργάνωσης Λειτουργίας και Διοικητικής Στήριξης Επιχειρήσεων (5 τμήματα)
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση»
  – Οργάνωση και διοίκηση τμημάτων παραγωγής εργοταξίου (5 τμήματα)
  – Επιφανειακές εξορυκτικές εργασίες (2 τμήματα)
  – Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών Τεχνίτες
 • Παρεμβάσεις υπέρ ΕΚΟ από πιστοποιημένα εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης ΑμεΑ & απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς & από πιστοποιημένα ΚΕΚ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης
  – Εργατοτεχνίτης Τυποποίησης – Συσκευασίας αγροτικών προϊόντων
  – Τραπεζοκόμος
 • Παρεμβάσεις υπέρ ΕΚΟ από πιστοποιημένα εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης ΑμεΑ & απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς & από πιστοποιημένα ΚΕΚ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου
  – Τραπεζοκόμος – Βοηθός στον Επισιτισμό
  – Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου
  – Τεχνίτης Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού (2 τμήματα)
  – Επιμελητής Προσωπικής Φροντίδας
 • Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη
  – Εργατοτεχνίτες μεταποίησης βιοτεχνίας – βιομηχανίας τροφίμων
  – Παροχή υπηρεσιών εστίασης –βοηθητικό προσωπικό μονάδων μαζικής εστίασης
  – Εργατοτεχνίτες αλουμινίου και σιδήρου
 • Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) – Ανοικτή αγορά εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
  – Μεταποίηση και εμπορία τροφίμων- ποτών
  – Σχεδιασμός και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού
  – Marketing & πωλήσεις στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών
  – Εισαγωγή στα πράσινα επαγγέλματα
  – Εργατοτεχνίτες αποκατάστασης και αρχιτεκτονικού τοπίου
 • Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) – Απασχόληση και κοινωνική οικονομία ευπαθών ομάδων στον Νομό Πέλλας
  – Βοήθεια στο σπίτι – Φύλαξη παιδιών - Παιδότοπος
  – Συντήρηση Δημοσίων και άλλων κτιρίων
  – Οργάνωση Επιχείρησης – Πωλήσεις
 • Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης σε ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
  – Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Ανέργους (6 τμήματα)
 • Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης σε ΤΠΕ σε ανέργους στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
  – Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης σε Ανέργους (5 τμήματα)

Έτος 2013

 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Τεχνικές management & marketing επιχειρήσεων
  – Μηχανογραφημένη Λογιστική
  – Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  – Επιχειρησιακή Έρευνα – Χρήση Επιστημονικών Μεθόδων στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
  – Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων
  –Τεχνικές Marketing, Επικοινωνίας και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
  – Σύγχρονες Τεχνικές και Τεχνολογίες Marketing και OργάνωσηςEπιχειρήσεων
  – Στελέχη οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων (5 τμήματα)
  – Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (4 τμήματα)
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων λιανικού εμπορίου (3 τμήματα)
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων, επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
  – Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων (2 τμήματα)
  – Δημόσιες σχέσεις, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών(2 τμήματα)
  – Σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας, πωλήσεων και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
  – Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης & διοικητικής στήριξης επιχειρήσεων με χρήση Η/Υ (3 τμήματα)
  – Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης επιχειρήσεων με χρήση Η/Υ (3 τμήματα)
  – Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και λειτουργία επιχειρήσεων επισιτισμού & πώλησης τροφίμων
  – Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος – ποιότητας
  – Εργατοτεχνίτες κτιριακών, δομικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (2 τμήματα)
  – Παροχή υπηρεσιών διαπαιδαγώγησης & δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής – σχολικής ηλικίας
  – Ποιοτική εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών υγείας, περίθαλψης & αποκατάστασης (2 τμήματα)
 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  – Υποδοχή & Εξυπηρέτηση Πελατών Τουριστικών Επιχειρήσεων (5 τμήματα)
  – Βοηθητικό Προσωπικό Επιχειρήσεων Εστίασης & Επισιτιστικών Τμημάτων Ξενοδοχείων (2 τμήματα)
 • Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα),και ειδικότερα στο αντικείμενο:
  – Αποκατάσταση Λατομείων

Έτος 2012

 • Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  – Στελέχη Διαχείρισης και Αποκατάστασης Τοπίου
  – Πωλητής Οικολογικών Τροφίμων & άλλων ειδών
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα Τουρισμού και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  – Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
  – Εστιατορικές Τεχνικές
  – Βοηθός στον Επισιτισμό

Έτος 2011

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών-Τεχνικών Έργων (ΙΙ) και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  – Εργοδηγοί Δομικών Έργων
  – Εργατοτεχνίτες Διαφόρων Κλάδων

Έτος 2010

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών-Τεχνικών Έργων (ΙΙ) και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  – Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  – Εργοδηγοί Εργοταξίων Τεχνικών Έργων
  – Εργατοτεχνίτες Διαφόρων Κλάδων

Έτος 2009

 • Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008 (Γ΄ Κύκλος), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πωλήσεων
  – Οργάνωση Γραφείου με Η/Υ
  – Αυτοματισμός γραφείου με τη χρήση ΤΠΕ
  – Μηχανογραφημένη Λογιστική για Υπεύθυνους Λογιστηρίου
  – Logistics Επιχειρήσεων
  – Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
  – Έλεγχος ποιότητας στην βιοτεχνία -βιομηχανία τροφίμων - Προώθηση ποιοτικών προϊόντων
  – Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείων
  – Παρασκευή Τυποποίηση και Προώθηση Προϊόντων Αγροτικής Παραγωγής
 • Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για ανέργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες
 • Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας(ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου

Έτος 2008

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ σε άνεργες γυναίκες
 • Κατάρτιση ανέργων Ελλήνων και Βουλγάρων στο πλαίσιο Νέων Μορφών Διασυνοριακής Συνεργασίας και Διασυνοριακής Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, στα αντικείμενα:
  – Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  – Σύμβουλοι Διασυνοριακής Συνεργασίας
  – Αυτοματισμός Γραφείου
  – Ποιότητα Προϊόντων
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ, στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), στα αντικείμενα:
  – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων
  – Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου
  – Βασικές Αρχές Πληροφορικής
  – Εργοτάξιο Τεχνικών Έργων
 • Κατάρτιση Ανέργων και Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Αγορά Εργασίας στο Νομό Πέλλας: Προοπτική και Ανάπτυξης», στο πλαίσιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Παροχή Υποστηρικτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με χρήση Η/Υ
  – Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων Προϊόντων Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικών Ειδών
 • Κατάρτιση Ανέργων, στο πλαίσιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ), στο αντικείμενο κατάρτισης «Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
 • Κατάρτιση Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ σε Εφαρμογές AUTOCAD, για ανέργους και υποαπασχολούμενους στο πλαίσιο του Σχεδίου "Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ)
 • Προγράμματα Κατάρτισης στις Περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στα αντικείμενα:
  – Ξεναγοί Εθνικών Δρυμών – Χώρων Αναψυχής και Ιστορικών Διαδρομών
  – Καλλιέργεια – Τυποποίηση – Συσκευασία  Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Έτος 2007

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Εξειδικευμένες Δεξιότητες ΤΠΕ, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης και Πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
  – Στελέχη Τεχνικών, Αρχιτεκτονικών Γραφείων και Τοπογράφων
  – Έννοιες, Εργαλεία και Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Ηλεκτρονική Μάθηση σε «Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» σε Άνεργες Γυναίκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, κύρια με κινητικά προβλήματα
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
  – Αυτοματισμός γραφείου και τεχνικές οργάνωσης ΜΜΕ
  – Προγραμματισμός και Χρήση Εμπορικών Εφαρμογών Μηχανογράφησης
  – Αποκατάσταση Νεοκλασσικών Κτιρίων
 • Κατάρτιση Ανέργων στον Κατασκευαστικό Κλάδο (Τεχνικά Έργα) από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Τεχνικά Έργα I), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  – Κατάρτιση Μηχανικών στην Επίβλεψη Εργοταξίου Κτιριακών και Δομικών Έργων
  – Κατάρτιση Εργοδηγών
  – Εργατοτεχνίτες Έργων Οδοποιίας
  – Εργατοτεχνίτες Ανέγερσης Κτιρίων (Σκυροκονιαστές και Κτίστες)
  – Οικοδομικές Εργασίες Αποπεράτωσης Κτιρίων (Επιχρίσεις, Επενδύσεις Δαπέδων και Τοίχων, Χρωματισμοί)
  – Τοποθέτηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  – Τοποθέτηση Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων
  – Τοποθέτηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  – Υπάλληλοι Γραφείου
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Φυλακισμένοι, Μακροχρόνια  Άνεργοι Άνω Των 45 Ετών)
 • Κατάρτιση Ανέργων, στο πλαίσιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ), στο αντικείμενο κατάρτισης «Παραγωγή, Τυποποίηση και Προώθηση Βιολογικών Προϊόντων»
 • Κατάρτιση Ανέργων, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικών Αναπλάσεων (ΟΠΑΑ), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διαχείριση Αποθήκης με Χρήση Νέων Τεχνολογιών
  – Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

Έτος 2006

 • Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για Ανέργους Παλιννοστούντες-Μετανάστες-Πρόσφυγες καιΑνέργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώσης της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, στα αντικείμενα:
  – Ειδικός Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων
  – Σύγχρονες Τεχνικές Προώθησης Νέων Προϊόντων
  – Προβολή και Προώθηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων
  – Μέθοδοι Παραγωγής Ποιοτικών Παραδοσιακών Προϊόντων και σύνδεση με την τουριστική αγορά
  – Σύγχρονες Βιολογικές Καλλιέργειες
 • Προγράμματα Κατάρτισης στις Περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου(Ο.Π.Α.Α.Χ), στα αντικείμενα κατάρτισης όπως:
  – Οδηγοί – Συνοδοί Βουνού
  – Παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Κατάρτιση Ανέργων στον Τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Διοίκηση Πολιτιστικών Πολιτικών
  – Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  – Παραγωγή Πιστοποιημένων Αντιγράφων
  – Βιβλιοθηκονόμοι

Έτος 2005

 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ανέργων Με Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες (Τσιγγάνοι-Έλληνες Μουσουλμάνοι)
  Εναλλακτικές Καλλιέργειες – Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στον τομέα της διατροφής
  Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη λειτουργία μικρής εμπορικής επιχείρησης
  Ειδικοί στη συλλογή, επεξεργασία, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και προώθηση προϊόντων
 • Κατάρτιση στη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», σε άνεργες παλιννοστούσες γυναίκες στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων
 • Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ

Έτος 2004

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2004-2006, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  – Ειδικός εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων
  – Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων
  – Οργάνωση Γραφείου με χρήση Η/Υ
  – Αποθήκη – διαχείριση αποθεμάτων με χρήση Η/Υ
  – Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών Internet
  – Αυτοματισμός γραφείου με τη χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, προγράμματα παρουσίασης, λειτουργικό σύστημα, διαδίκτυο)
  – Γραφιστική
  – Τεχνικές φόρτωσης - εκφόρτωσης και συσκευασίας προϊόντων
  – Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη λειτουργία και συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού
  – Σύγχρονες Βιολογικές Καλλιέργειες

Έτος 2003

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ, στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)  
  – Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας κλάδου τροφίμων και υπηρεσιών διατροφής
  – Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου
  – Σχεδιαστής Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Internet
  – Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο – κατασκευή ιστοσελίδων
  – Ειδικός εμπορίας – διαφήμισης και προώθησης προϊόντων
  – Έλεγχος ποιότητας στη βιοτεχνία – βιομηχανία τροφίμων ποτών
  – Βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη παραγωγή, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ φυτικής παραγωγής. Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας, πρότυπα ολοκληρωμένης παραγωγής
  – Βιολογική κτηνοτροφία, ολοκληρωμένη παραγωγή, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ ζωικής παραγωγής. Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας, πρότυπα ολοκληρωμένης
 • Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στα αντικείμενα κατάρτισης, του Υπουργείου Εργασίας:
  – Τεχνικές Μάνατζμεντ στη Διοίκηση Προσωπικού
  – Μηχανογραφημένη Λογιστική
  – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων
  – Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου, Αρχειοθέτησης και Εφαρμογές word-excel
  – Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ (Επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Προγράμματα Παρουσίασης, Λειτουργικό Σύστημα, Διαδίκτυο)
  – Βασικά Στοιχεία Οργάνωσης & Παρακολούθησης Αποθηκών με χρήση Η/Υ, Εργασίες μετακίνησης και τακτοποίησης εμπορευμάτων
  – Βασικοί Κανόνες Ασφαλούς Χρήσης Εξοπλισμού Αποθηκευτικού Χώρου Εμπορευμάτων
  – Τεχνίτες Μηχανολόγοι Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  – Σύγχρονες μορφές Οργάνωσης Εργοταξίων Μεγάλων Τεχνικών Έργων