Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου  Νομικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης»  η   οποία   υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ