04 /01 /14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανεύρεση εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη δυτική Θεσσαλονίκη» ε κωδικό Ο.Π.Σ 380423, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380423, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ