Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής για την ένταξη στο μητρώο ωφελούμενων, γίνεται ηλεκτρονικά.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΕΔΕ, φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω και πιστοποιούν τα όσα θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ωφελούμενος, είναι τα εξής:

  • ΑίτησηΣυμμετοχής
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσηςτης Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας εν ισχύ την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενοςστην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία προκύπτει ηημερομηνία έναρξης τηςσυνεχόμενης ανεργίας που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενοςστην ηλεκτρονική του αίτηση).
  • Αντίγραφο του αποδεικτικούανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσηςθα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας.
  • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (πριν από 31/01/2017)*
  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) ότι δεν είναι μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

* Σημείωση: αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ, η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής). Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.