Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Αίτηση Συμμετοχής
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
3 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών που διαθέτει:
- Απολυτήριο Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ κ.λπ
- Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
- Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
4 Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017
ή
εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, προσκομίζεται το Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού (Έντυπο Ε1)
5 Κάρτα Ανεργίας εν ισχύ
Επισήμανση:
Από το αντίγραφο της κάρτας ανεργίας που προσκομίζεται θα πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
6 Βεβαίωση χρόνου ανεργίας(τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων
7 Αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας ανεργίας
Επισήμανση:
Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έως και πέντε ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
8 Ατομικό Σχέδιο Δράσης και Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης, ΟΑΕΔ
9

Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΚΕΕΕ)

  • ότι δεν είναι Μαθητής, Σπουδαστής ή Φοιτητής
  • ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
  • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
10 Πιστοποιήσεις από Εθνικούς η Διεθνείς φορείς.
11 Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
12 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών
13 Βιογραφικό Σημείωμα

sbbe2

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..