Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ωφελούμενος, είναι τα εξής:

  • ΑίτησηΣυμμετοχής  (θα σας δοθεί από τα γραφεία μας)
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσηςτης Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας εν ισχύ (από την οποία προκύπτει ηημερομηνία έναρξης τηςσυνεχόμενης ανεργίας που έχει ο ενδιαφερόμενος)
  • Αντίγραφο του αποδεικτικούανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσηςθα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας.
  • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων
  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) ότι δεν είναι μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

* Σημείωση: αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του ΟΑΕΔ, η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής). Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.